ALGEMENE VOORWAARDEN  [01-12-2017] van Hanny van Putten

Algemeen   Wij handelen op basis van vertrouwen. Dat betekent dat er bij onduidelijkheid, c.q. onenigheid, altijd in overleg wordt gezocht naar een oplossing die voor beide partijen helder en acceptabel is. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de diensten en de website hannyvanputten.nl. van Hanny van Putten. Door het plaatsen van een bestelling ga je akkoord met deze voorwaarden.

Verantwoordelijkheid  De medewerkers van Hanny-van-Putten doen hun uiterste best om in respectvolle en liefdevolle verbinding te zijn met de deelnemers c.q. de cliënten.

Hanny van Putten gaat ervan uit dat elke deelnemer/cliënt zelf verantwoordelijkheid neemt voor het eigen ontwikkel-proces. Daarom: Als je een werkrelatie aangaat met Hanny-van-Putten, dan ga je automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Coaches   Al onze coaches onderschrijven het gedachtengoed van Hann-van-Putten, ze zijn niet ‘gekleurd’ en hun werk is vrij van het belang van de organisatie waarin jij werkt.

Gegevens en privacy beleid  Je dient er zorg voor te dragen dat je gegevens waaronder mede, e-mailadres en adresgegevens volledig, juist en actueel zijn.

Je persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor een goede afhandeling van je bestelling en voor onze administratie. Hanny-van-Putten garandeert dat al je gegevens met zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder jouw voorafgaande toestemming.

Wanneer je daar toestemming voor hebt gegeven, kan je e-mailadres worden gebruikt om je op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor jou aantrekkelijk kunnen zijn.

Producten en diensten  De diensten en goederen van Hanny-van-Putten passen binnen de bedoeling van deze organisatie.

Hanny-van-Putten kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden wanneer je redelijkerwijs had kunnen aannemen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Betalen  De levering van onze producten en diensten geschiedt op basis van vooruitbetaling bij de deelname aan evenementen. Bij de (telefonische) coaching en trainingen geschiedt de betaling binnen twee dagen na het afronden van de dienst en bij de web-shop bij de definitieve plaatsing van de bestelling. In overleg is betalingsspreiding mogelijk.

Bij het definitief maken van een inschrijving/deelname/coach-afspraak/dienst kan gevraagd worden akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Leerkrachtlijn.

Hanny-van-Putten organiseert verschillende activiteiten, workshops, bijeenkomsten en trainingen, die elk hun eigen tarieven en voorwaarden hebben. Deze staan steeds vermeld in de aankondiging en zijn bindend. We maken onderscheid in investering door particulier, student, organisatie en werknemer-werkgever.

De op de website vermelde bedragen zijn voor particulieren inclusief BTW; voor bedrijven en instellingen excl. BTW.

Afspraken met bedrijven/organisaties, die zijn vastgelegd in de getekende offerte of de samenwerkingsovereenkomst, zijn bindend. Voor werkzaamheden voor bedrijven/instellingen geldt een apart uur-tarief. Zie tarieven.

Verzendkosten   De op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Een bijdrage in de verzendkosten wordt, indien van toepassing, vermeld. Deze bijdrage kan afhankelijk zijn van de ordergrootte en de bestemming.

Levering producten   De bestelling wordt op het opgegeven adres afgeleverd. De leveringstermijn is 2-5 werkdagen, in vakantieperiodes kunnen we dit niet garanderen.

Retournering   De producten van Hanny-van-Putten die een unieke code of kenmerk hebben en/of op maat gemaakt zijn, kunnen niet geretourneerd worden.

De kosten voor terugzending van het product komen voor eigen rekening van de klant, tenzij de fout ligt bij Hanny van Putten.

We gaan ervan uit dat je contact opneemt met Hanny-van-Putten als je goederen ontvangt die niet conform de overeenkomst zijn geleverd. Mocht hierin een onvolkomenheid blijken, dan zal Hanny van Putten er zorg voor dragen dat dit hersteld wordt.

Telefonische begeleiding   Het initiatief om te bellen op het afgesproken tijdstip voor een telefonisch consult ligt altijd bij degene die de afspraak maakt, dus niet bij Hanny van Putten.

Annuleren  Als je verhinderd bent voor een (telefonisch) consult, word je verzocht om min. 24 uur van te voren af te zeggen per mail of telefoon. Zo niet, dan zal de gehele geplande tijd in rekening worden gebracht.

Bij workshops, bijeenkomsten en trainingen is deelname definitief na inschrijving en betaling. Bij annulering voor de 10e dag voor het begin van de workshops, bijeenkomsten en trainingen, betalen wij het door jou betaalde bedrag volledig terug, of wordt er, indien je dat wenst, een andere datum gekozen. Bij annulering tussen de 10e en de 5e dag voor het begin van de workshops, bijeenkomsten en trainingen is er sprake van restitutie door Hanny-van-Putten van 50% van het totaalbedrag. Bij annulering op de 5e dag t/m de datum, waarop de workshops, bijeenkomsten en trainingen wordt gehouden, dien je 100% van het totaalbedrag aan ons te betalen. Indien gewenst kun je dan op een andere datum aan de workshop, bijeenkomst of training deelnemen, of de

deelname doorgeven aan iemand anders.

Onze workshops, bijeenkomsten en trainingen gaan door bij minimaal 2 deelnemers.

Geldigheid van de voorwaarden  Hanny-van-Putten behoudt zich het recht deze voorwaarden te wijzigen door publicatie van de nieuwe voorwaarden op haar website. Het moment van bestellen bepaalt welke voorwaarden van kracht zijn.

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Partijen hebben het recht om een geschil voor te leggen aan een in Nederland bevoegd rechter.

Verklaring

Ik begrijp dat ik, door deelname aan een evenement van Hanny-van-Putten, mijn eigen verantwoordelijkheid draag, inclusief de effecten van de concepten en de principes die zijn geïntroduceerd en zijn geassocieerd met het event.

Ik begrijp dat Hanny-van-Putten slechts aansprakelijk kan worden gehouden voor het presenteren van de sessies en dat ik vrijwillig aansprakelijk ben voor mijn eigen deelname en mijn eigen welzijn. Mijn deelname aan een event van Hanny van Putten wordt beschouwd als ‘op eigen risico’ en een terugbetaling zal niet plaatsvinden op basis van interpretatie van de gepresenteerde content of van de resultaten.

Hanny-van-Putten heeft het recht om foto’s/video’s te gebruiken die tijdens het event zijn gemaakt. Op alle materialen die zijn ontwikkeld en verspreid in relatie met het event rust copy-right. Iedere reproductie en/of verspreiding van dergelijke materialen naar een derde partij is, zonder schriftelijke toestemming van Hanny-van-Putten, verboden.

De evenementen van  worden gehouden zonder enige specifieke vorm van garantie, impliciet of expliciet.

Alle personen, inclusief maar niet beperkt tot de oprichters, werknemers en vrijwilligers van Hanny-van-Putten zijn generlei aansprakelijk voor enige vorm van verlies, diefstal, schade of vernieling van bezittingen of personen.

Alle deelnemers zijn verplicht zorg te dragen voor gedrag dat past bij alle regels, reglementen statuten en wetten van dit land.

Hanny-van-Putten neemt het recht een ieder uit te sluiten van dit evenement, die ervoor kiest deze overeenkomst niet te accepteren.